Gebruikersvoorwaarden

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden.
U wordt geacht hiervan kennis te nemen, inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website.

Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.
Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd.
In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.
Wij geven u daarbij de volgende garanties :

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketing doeleinden van derden aangewend.
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
  • De site maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.>

Hyperlinks en verwijzingen.
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd.
Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan.
De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site dmv de contact pagina op deze website.
__________________________________________________

Terms of Use of the site.The use of this site is subject to the terms and conditions set forth below.
You are considered of this take knowledge contents of the site (hyperlinks included) can adapted always without notice or notification, modified, completed or removed.

Use of the siteThere is a lot of attention and care given to this website. We strive to ensure that all information is as complete, accurate, understandable, accurate and current as possible.
Despite these ongoing efforts, we can not guarantee that the information is complete, correct, accurate or timely. If on (or through) the site provided flawed information, we will deliver the greatest possible effort to that as quickly as possible to rectify them.
We can not be held liable for direct or indirect damage resulting from the use of the site or the site or through the information made available.

Protection of personal data
We attach great importance to the protection of personal data.
Most information is on or available through the site without that personal information should be provided.
In some cases, however, can however be asked personal information.
In that case, the data is processed in accordance with the provisions of the Privacy Act.
We give you the following guarantees:

  • Your personal data are only collected and processed for you request information or to your preferred online service to realize
  • The processing of your personal data is limited to the intended target
  • Your personal information will not be disclosed to third parties or used for any marketing purposes by third parties used
  • We take the best possible security to prevent third-party abuse of your personal data
  • The site uses so-called "cookies". These are small data files that are automatically stored on the hard drive of your computer. This information is on each visit back to the administrator of the website and allows access to the site and make navigation easier and faster and more efficiently.

Hyperlinks and references.
On or through the site you are using (hyper) links to other websites, and you are referred to resources that are managed by third parties.Then we have no technical or substantive control ability or control and therefore can not offer any guarantee on the completeness or accuracy of the content, nor the availability of these websites and information sources.
The hyperlinks to other sites that this site, we hold no ratification of the remote site or its contents.
The links are offered for information and for your convenience.

Intellectual property rights
You have the right to the information on this website to consult for personal use to download and reproduce, if you mention the source, in accordance with the provisions of the laws on copyright and other rights.
For reproduction or use of multimedia information (sound, images, software, etc.) is always subject to prior authorization.

About the reproduction of the information you can contact the administrator of the site through the contact page on this website.